Abb. 2 Poseidon 3, 2015, Kohle und Farbe, 59 x 42 cm